Pagina titel

Privacybeleid

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming (AVG en Wpg)

  • Joost Schrieken
  • E-mail: fg@purmerend.nl
  • Telefoon: 0299-452452
  • Postbus 15
  • 1440 AA Purmerend

Privacyverklaring

De gemeente beschikt over uw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om de gemeentelijke taken uit te voeren. U hebt er recht op dat de gemeente zorgvuldig met uw gegevens omgaat.
In deze verklaring meer over de manier waarop de gemeente die zorgvuldigheid vorm geeft.

Verwerking van persoonsgegevens door de gemeente

De gemeente heeft veel verschillende taken. Denk aan het ophalen van huisvuil, het handhaven van de openbare orde, het heffen van (gemeentelijke) belastingen en het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Om die taken uit te kunnen voeren heeft de gemeente uw gegevens nodig.

Soms is het voldoende om uw naam en adres te weten, bijvoorbeeld als de gemeente u een brief wil sturen over wegwerkzaamheden in uw straat. In een aantal gevallen heeft de gemeente meer gegevens van u nodig, bijvoorbeeld als u een aanvraag voor hulp bij het huishouden doet. Dan heeft de gemeente inhoudelijke (gezondheids)gegevens nodig om te beoordelen of u daar recht op heeft. Ook als u bijvoorbeeld een beroep doet op schuldhulpverlening, moet de gemeente precies weten welke inkomsten en schulden u heeft.

Uitgangspunt is dat de gemeente niet meer gegevens van u verzamelt dan nodig is voor een bepaalde taak.

Eisen waaraan de gemeente moet voldoen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan

De gemeente moet uw gegevens goed beveiligen. Ze mogen immers niet terecht komen bij personen of instanties die niets met uw gegevens te maken hebben. Gebeurt dat tóch, dan ontstaat er een datalek.

Zorgvuldig omgaan met uw gegevens betekent ook dat de gemeente uw gegevens niet langer mag bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van een taak.

Zorgvuldig omgaan met gegevens betekent niet dat uw gegevens het stadhuis niet mogen verlaten. De gemeente werkt met externe partijen samen om taken uit te voeren. Deze externe partijen mogen uw gegevens dan hebben van de gemeente, bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank die de pgb-betalingen in de Wmo regelt of de Rechtbank die gegevens krijgt van burgers die in beroep zijn gegaan tegen een gemeentelijke beslissing.

Uw rechten als de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u rechten:

  • U kunt de gemeente vragen om uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien. Als blijkt dat daar fouten in staan, dan kunt u vragen die gegevens te verbeteren.
  • Vindt u dat de gemeente uw gegevens niet (meer) nodig heeft, kunt u vragen om ze te wissen en/of kunt u hiertegen bezwaar maken.
  • Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, dan kunt u die toestemming intrekken.

De eerste twee rechten hebt u ook als uw gegevens bij de gemeente verwerkt worden op grond van de Wet politiegegevens (Wpg).

Rechtsboven op deze pagina staan modelbrieven waarmee u deze rechten kunt uitoefenen.

Een beroep doen op uw rechten kent uitzonderingen. Het is mogelijk dat het belang van de gemeente om uw gegevens te verwerken zwaarder weegt dan uw belang om ze in te zien of te vernietigen, bijvoorbeeld wanneer er een strafrechtelijk onderzoek loopt. Als dit het geval is, staat dit in het besluit dat u ontvangt op uw verzoek.

Uitspraak Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II, Privacy Shield)

De gemeente is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311). De gemeente probeert er alles aan te doen om de gevolgen van deze uitspraak zo goed mogelijk te ondervangen.

Ik heb nog vragen, aan wie kan ik ze stellen?

De bestuursorganen van de gemeente zoals het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij hebben samen een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen: Christel de Jong. De FG helpt de bestuursorganen én de ambtenaren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met de FG via telefoonnummer: 0299-452452 of via e-mailadres: FG@Purmerend.nl
Wilt u uw vraag per brief stellen, dan kunt u die sturen naar FG Purmerend, Postbus 15, 1440 AA Purmerend.

Bij wie kan ik terecht met een klacht over het gebruik van mijn gegevens door de gemeente?

Wilt u een klacht indienen, dan kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt telefonisch contact met hen opnemen via 070-8888500 of direct via de website een klacht indienen.